Pełny tekst newsa:

 Karta zgodna z ustawą zasadniczą
Dodano: 14-06-2010, 11:22
Zobowiązanie gminy do stosowania przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie narusza konstytucji - orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dn. 09.06.2010 r. po rozpoznaniu wniosku Rady Gminy Stoszowice dotyczącego zasad zatrudniania nauczycieli (sygn. K 29/07).

Gmina Stoszowice zaskarżyła do TK przepisy Karty Nauczyciela nakładające na podmioty prowadzące placówki oświatowe obowiązek zatrudniania nauczycieli na zasadach ustalonych w Karcie Nauczyciela. Zdaniem wnioskodawcy stosowanie tych zasad często wiąże się z wyższymi kosztami usług oświatowych, ponadto zmusza samorządy do prowadzenia placówek wbrew zasadom gospodarności – za to z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli. Pracownicy oświatowi korzystają z szeregu dyskryminujących przywilejów, naruszających interesy majątkowe gminy (samorządy muszą z góry wypłacać nauczycielom określone wynagrodzenie oraz różne dodatki do pensji, a także zapewniać im długie urlopy wypoczynkowe i zdrowotne). Ponadto prowadzenie szkół na podstawie Karty Nauczyciela narzuca określoną formę realizacji zadań gminy, co narusza jej swobodę organizacyjną i pośrednio interesy członków wspólnoty samorządowej.

Zadaniem Trybunału było wydanie orzeczenia w sprawie zgodności art. 1 ust 1 pkt 1 Karty Nauczyciela w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty z art. 2 w związku z art. 32 w związku z art. 167 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 166 ust. 1 Konstytucji RP. Sędziowie uznali, że zakwestionowane przepisy oświatowe nie naruszają zasad konstytucji.

Uzasadniając wyrok, TK stwierdził, że zadania oświatowe gminy, o których mowa w art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 pkt 1 u.s.o., polegają na zapewnieniu w publicznych szkołach, przedszkolach i gimnazjach kształcenia, wychowania i opieki. Zadania te należą do obligatoryjnych zadań własnych gminy, co oznacza, że są wykonywane przez gminę samodzielnie, we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i z własnych środków. Państwo wspiera samorząd, uzupełniając jego dochody przeznaczone na realizację zadań oświatowych ustalaną corocznie w ustawie budżetowej częścią oświatową subwencji ogólnej.

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5