Pełny tekst newsa:

 Ustawa o sporcie prawie gotowa
Dodano: 23-06-2010, 11:23

Ustawa o sporcie prawie gotowa
Sejm niemal jednomyślnie, przy zaledwie jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się, przyjął w dniu 20 maja ustawę o sporcie. Niemal równie gładko ustawa przeszła przez Senat. Nowa ustawa zastąpi dwie obecnie obowiązujące: ustawę z dn. 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 43, oraz ustawę z dn. 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.).

Ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są regulacje dotyczące prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach – by zmiany nie zakłóciły toku nauczania, ustawodawca przewidział wcześniejszy termin wejścia w życie art. 58 pkt 3 ustawy o sporcie.

Zgodnie z tym przepisem od 1 września organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie przedmiotem regulacji u.s.o., nie zaś jak do tej pory – art. 19 ustawy o kulturze fizycznej. Za tą zmianą stoi przyjęte przez ustawodawcę założenie, że wychowanie fizyczne, z uwagi na swój charakter związany przede wszystkim ze specyficznymi instytucjonalnymi zasadami jego organizowania i uczestniczenia, powinno być unormowane w ustawach bezpośrednio regulujących funkcjonowanie określonych instytucji, a więc m.in. w ustawie o systemie oświaty. Ustawa o sporcie wprowadza więc do u.s.o. nowy art. 13a, przenosząc odpowiednie uregulowania z ustawy o kulturze fizycznej.

Zgodnie z ust. 1 ww. regulacji przedszkola, szkoły – z wyjątkiem szkół dla dorosłych – oraz placówki oświatowo-wychowawcze mają obowiązek prowadzić zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne w zakresie sportu. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3 godziny lekcyjne w ciągu tygodnia. Wymiar zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu określany będzie przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej.

Nie wszystkie jednak postanowienia ustawy o kulturze fizycznej zostaną przeniesione do u.s.o. W ustawie tej nie znajdzie się zapis zobowiązujący MEN do dopuszczania do użytku szkolnego (po uzyskaniu pozytywnej opinii MS) programów szkolenia w określonych dyscyplinach sportu realizowanych w klasach lub szkołach sportowych albo szkołach mistrzostwa sportowego dla młodzieży o szczególnych uzdolnieniach sportowych oraz odpowiednich warunkach zdrowotnych (art. 20 ustawy o kulturze fizycznej). Zdaniem ustawodawcy utrzymywanie takiej regulacji w sytuacji, gdy odstąpiono od zasady dopuszczania przez MEN do użytku szkolnego programów nauczania jest bezzasadne.

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5