Pełny tekst newsa:

 Znamy kwotę odpisu na ZFŚS w 2011 r.
Dodano: 23-02-2011, 12:23

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS mogą już dokonywać ustalenia odpisu podstawowego na fundusz oraz odpisów szczegółowych, obowiązujących w bieżącym roku kalendarzowym. GUS podał wskaźniki niezbędne do wyliczenia kwot odpisu w 2011 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) wysokość odpisu podstawowego – naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych – wynosi na jednego pracownika 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej:

w roku poprzednim lub

w II półroczu roku poprzedniego – jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

W obwieszczeniu Prezesa GUS z dn. 18.02.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. podano, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyniosło:

w 2010 r. – 2822,66 zł,

w II półroczu 2010 r. – 2917,14 zł.

Do ustalenia odpisu podstawowego na ZFŚS przyjmuje się w roku 2011 kwotę z II półrocza 2010 r., czyli 2917,14 zł.
Wymienioną stawkę uwzględnia się również przy naliczaniu odpisów szczególnych na ZFŚS, czyli takich, które są pomniejszone bądź podwyższone w stosunku do odpisu podstawowego. Dotyczy to m.in. odpisów dokonywanych w związku z zatrudnianiem pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, pracowników młodocianych czy pracowników niepełnosprawnych.


Kwoty odpisów na ZFŚS obowiązujące w 2011 r.

Rodzaj odpisu
Podstawa naliczenia odpisu
Stopa odpisu
Kwota odpisu

Podstawowy (na jednego zatrudnionego)
2917,14 zł
37,5%
1093,93 zł

Odpisy szczególne:

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze
jw.
50,0%
1458,57 zł

na jednego zatrudnionego zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
jw.
43,75%
1276,25 zł

na pracownika młodocianego w 1., 2. i 3. roku nauki
jw.
5% – w 1. roku nauki
145,86 zł

jw.
6% – w 2. roku nauki
175,03 zł

jw.
7% – w 3. roku nauki
204,20 zł

odpis zwiększający wysokość odpisu podstawowego na każdego emeryta objętego opieką socjalną pracodawcy
jw.
6,25%
182,32 zł
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30.09. tego roku, z tym że do dnia 31.05. danego roku należy przelać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów: podstawowego, na pracownika młodocianego oraz pracownika zatrudnionego przy pracach w szczególnych warunkach lub wykonującego prace o szczególnym charakterze.

źródło: Biblioteka Prawa Oświatowego

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5