Pełny tekst newsa:

 MEN podało kryteria podziału rezerwy subwencji oświatowej na 2014 rok
Dodano: 19-03-2014, 12:27

W tym roku samorządy mogą uzyskać dodatkowe środki na wyposażenie świetlic szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do podziału jest kwota 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, czyli ok. 158 mln zł.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister finansów, po zasięgnięciu opinii ministra edukacji oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.


Kryteria podziału rezerwy

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister finansów. W 2014 r. samorządy mogą się ubiegać o środki na sfinansowanie następujących zadań:


I. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z tytułu błędów statystycznych:

– popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,

– powstałych w MEN przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.


II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

W kwocie subwencji oświatowej na 2014 rok uwzględniono środki na wzrost o 3,1% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Wnioski można składać do:

– 27 czerwca 2014 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2014),

– 10 października 2014 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2014 r.).


III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, pod warunkiem że:

– zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym,

– zdarzenie losowe miało miejsce w grudniu 2013 r., a zniszczenia spowodowane były tylko przez huragan „Ksawery”,

– j.s.t. nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym (przez to samo zadanie należy rozumieć identyczne – jak te objęte dofinansowaniem w roku 2014 – szkody w tym samym obiekcie oświatowym, spowodowane przez to samo zdarzenie losowe, które wystąpiło w tym samym czasie),

– j.s.t. zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu, j.s.t. nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Samorządy, których obiekty podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są zaplanować środki własne w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. W przypadku obiektów oświatowych, które były ubezpieczone, j.s.t. może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania.

Samorządy, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu (lub nie zaplanowały tych środków, gdyż kwota odszkodowania była równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu), mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. Natomiast samorządy, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub zaświadczenie) wydanego przez państwowe organy nadzoru (inspekcje, straże) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokumenty powinny określać rodzaj zdarzenia i datę jego wystąpienia oraz zawierać opis zniszczeń (szkód).

Wnioski można składać do 31 marca 2014 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w grudniu 2013 (huragan „Ksawery”).

Wnioski należy składać w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – 17 października 2014 r.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.


IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

Dofinansowanie przysługuje j.s.t., które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

– zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

– przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

Dofinansowanie nie przysługuje j.s.t. w przypadku wzrostu w 2014 r. (wg stanu na dzień 30.09.2014 r. i dzień 10.10.2014 r.) liczby etatów nauczycieli w stosunku do roku 2013 (wg stanu na dzień 30.09.2013 r. i dzień 10.10.2013 r.). Przez liczbę etatów należy rozumieć liczbę nauczycieli zatrudnionych – w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie KN w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej. Podstawą do ustalenia, że danej j.s.t. przysługuje dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie o niezwiększeniu się liczby etatów nauczycieli w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego od września 2014 r. nastąpi wzrost zadań edukacyjnych w wyniku utworzenia nowych szkół lub placówek oświatowych, odstępuje się od warunku uniemożliwiającego udzielenie dofinansowania odpraw, jeśli w 2014 r. nastąpił w tych j.s.t. wzrost liczby etatów stosunku do roku 2013.

Wnioski można składać do 19 września 2014 r.V. Dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne:

pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający pozwolenie na użytkowanie obiektu);

pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;

świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej;

poradni psychologiczno-pedagogicznych,

pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich.

Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Wnioski można składać do:

– 14 kwietnia 2014 r. – I tura (I kwartał 2014 r.),

– 30 września 2014 r. – II tura (II i III kwartał 2014 r.).


VI. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w subwencji oświatowej na 2014 rok, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem m.in. zadań ujętych w ramach kryteriów I–V oraz remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutkami awansu zawodowego nauczycieli).

Wnioski można składać do 16 września 2014 r.
Uwagi dodatkowe

W odniesieniu do kryterium II, IV, V, VI dofinansowanie z 0,4% rezerwy będzie przysługiwało tylko tym j.s.t., w budżetach których w 2013 r. wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe niż przekazana w 2013 r. z budżetu państwa dla danej j.s.t. kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu subwencji oświatowej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych.Wnioski

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie wniosku. Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione, w 1 egzemplarzu papierowym. Wnioski dotyczące kryterium III należy składać w 2 kompletnych egzemplarzach w wersji papierowej oraz przesłać w wersji elektronicznej w formacie xls na adres e-mail: subwencja@men.gov.pl.

Wnioski należy wysyłać na adres Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa).

MEN zastrzega, że wnioski niezgodne z wytycznymi zawartymi w „Kryteriach...”, niezawierające w załączeniu stosownych dokumentów, złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do MEN) – nie będą rozpatrywane.

żródło:http://www.bibliotekako.pl

dodał: Prezes


Powered by News Asystent v1.5